Studium pro koordinátory tvorby ŠVP k získání specializačního příplatku 1.000 až 2.000 korun měsíčně

Název kurzu: Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů…

Akreditace MŠMT v rámci DVPP: Č.j.: MSMT-857/2016-1-2
Délka studia: 1 rok
Začátek studia: říjen 2015 (ZŠ Hanspaulka v Praze) přihlášky přijímáme do 30. září 2015
Počet vyučovacích hodin: 250 hodin po 45 minutách
Forma studia: kombinované (170 hodin distančně, 80 hodin prezenčně – 10 dní po 8 hodinách – 1 celý den měsíčně + exkurze na školy + závěrečné zkoušky)
Způsob zakončení studia: Obhajoba závěrečné práce + zkouška před komisí
Podmínka přijetí stanovená MŠMT: Ukončené magisterské vzdělání na pedagogické fakultě (nebo jiný způsob získání plné kvalifikace pro výuku na ZŠ či SŠ)
Cena pro jednoho účastníka: 10.000 korun (Částku lze hradit z prostředků DVPP i z vlastních prostředků účastníků.)
Cílová skupina: Koordinátoři tvorby ŠVP, ředitelé a jejich zástupci, kvalifikovaní učitelé všech předmětů, základní školy všech typů i víceletá gymnázia (nižší stupeň)
Cíle studia stanovené MŠMT: Vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní: Motivovat pedagogický sbor; Plánovat tvorbu ŠVP; Identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů a doporučovat vhodné vzdělávací aktivity; Organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP; Koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi; Koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit…
Doporučení: Každá škola (ZŠ) by měla mít alespoň jednoho vyškoleného koordinátora tvorby ŠVP, který absolvoval toto Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů…! Totéž se týká i víceletých gymnázií.
Exkurze do pilotních a inovativních škol!
Více něž 200 absolventů za posledních 6 let!

Termíny prezenčních setkání

Připravíme podle poptávky účastníků (v minulých letech jsme otevírali vždy jednu skupinu v Brně a dvě v Praze).

Bonusy

 • Účastníci získají přístup k databance příprav na vyučování a prací o ŠVP (přes 300 dokumentů)!
 • Bohatá fotografická příloha!
 • Škola, která na kurz vyšle alespoň jednoho učitele, získá zdarma DVD s kurzem Vše o RVP, ŠVP a reformě školství v hodnotě 8.000,- Kč (školní a učitelská multilicence pro všechny pedagogy)
 • Škola, která na kurz vyšle více pedagogů, obdrží navíc zdarma CD-ROM Elektronická učebnice literatury v ceně 3.000,- Kč (roční školní a učitelská multilicence)

Specializační příplatek

Studium vychází z platného znění Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a Vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Jeho rozsah i obsah je v souladu s předpisem ministerstva školství Standardy pro udělování akreditací DVPP (č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25).

Nárok na 12. platovou třídu zakládá vyhláška č. 412/2006. Viz tabulka kariérních stupňů pro učitele základních a středních škol. Kariérní stupeň č. 3. (Pokud vykonáváte činnosti popsané pro kariérní stupně 4 až 6 a máte dostatečnou pedagogickou praxi (4 až 5 let), můžete být zařazeni do 13. nebo 14. platové třídy.) Nárok na specializační příplatek zakládá nový zákoník práce č. 262/2006. Viz § 133 Specializační příplatek pedagogického pracovníka. Citujeme:

„Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.“

Dle výkladu MŠMT a ČŠI můžete specializační příplatek získat až po úspěšném dokončení tohoto studia. O jeho přidělení a přesné výši rozhoduje ředitel školy.

Náplň a rozsah studia

Kurikulární reforma
Činnosti předcházející tvorbě ŠVP
Tvorba ŠVP
Realizace ŠVP v praxi
Základní manažerské dovednosti

Výhody kombinovaného studia

Jedná se o roční kombinované studium, které ze zákona čítá celkem 250 vyučovacích hodin. Z toho 170 hodin probíhá distančně formou dálkového kurzu (DVD, e-mail) a 80 hodin probíhá prezenčně na základních školách v Praze (10 dní po 8 hodinách jednou měsíčně).

Díky kombinované formě je studium kratší, levnější a efektivnější! Neztrácíte čas posloucháním sáhodlouhých přednášek, protože výklady najdete na DVD. Studium můžete přizpůsobit svým časovým možnostem. Škola ušetří za suplování. Dotazy můžete pokládat lektorům prostřednictvím e-mailu kdykoliv v průběhu celého studia.

DVD s lekcemi distanční části obdržíte hned na začátku studia, můžete ho tedy okamžitě využít pro tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu, nebo k jeho úpravám! DVD umožní studovat každému účastníkovi svým vlastním tempem…

Rozhodli jsme se zvolit elektronickou podobu distanční části studia, protože s ní máme velmi dobré zkušenosti. K nesporným výhodám patří, že účastníci mohou studovat kdykoliv a mohou si zvolit vlastní tempo. Součástí DVD jsou rozsáhlejší materiály a přílohy, obrázky, grafy, myšlenkové mapy, internetové stránky a doporučená odborná literatura. Škola neutrácí peníze za cestovné pro účastníky kurzu, nemusí jim platit náhradu mzdy a nevznikají žádné náklady za suplování. DVD se dá snadno aktualizovat a doplnit o nejnovější informace.

Přihláška

Vyplňte prosím přihlášku a zašlete nám ji, nebo pošlete na e-mail: info@abeceda-os.cz následující údaje. K přihlášce přiložte kopii vysokoškolského diplomu, který dokládá vaši pedagogickou kvalifikaci (lze doručit i dodatečně – osobně na 1. hodině kurzu). Obratem obdržíte fakturu. Po zaplacení faktury vám zašleme návratku, podrobné informace o kurzu a DVD s distanční částí studia.

 • Příjmení a jméno účastníka:
 • Datum narození účastníka:
 • Adresa účastníka:
 • Telefon na účastníka:
 • E-mail účastníka:
 • Aprobace:
 • Vysoká škola (fakulta):
 • Název školy:
 • Adresa školy:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Telefon do školy:
 • E-mail do školy:
 • Závazně se přihlašuji na „Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů…“.
 • Cena: 10 000,- korun
 • Místo konání (vyberte): Praha / Brno
 • Termíny (vyberte): pátky / různé dny v týdnu / víkendy

Upozornění

E-mailové objednávky většinou vyřizujeme do 3 pracovních dnů. Pokud vám do 5 pracovních dnů nepřijde odpověď na váš e-mail, kontaktujte nás prosím telefonicky. Mohlo se totiž stát, že vaše objednávka nedorazila!

Fakturační údaje

Abeceda, občanské sdružení
Víta Nejedlého 2877, 434 01 Most
IČO: 26682095
DIČ: CZ 26682095
(Nejsme plátci DPH.)

Závazný obsah studia

Závazný obsah pro „Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol“

Obsah studia určuje materiál MŠMT „Standardy pro udělování akreditací DVPP“ (Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25)

6. Standardy Studia k výkonu specializovaných činností
Studium k výkonu specializovaných činností podle § 9 odst. 1 písm. a) až e) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Citujeme z tohoto materiálu:

6b) Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol vyhláška č. 317/2005 Sb. § 9 b)

Studium je určeno učitelům, kteří budou vykonávat funkci koordinátora tvorby ŠVP na základních a středních školách, tzn. koordinovat veškeré aktivity spojené s jeho tvorbou a následnou realizací.

Základní cíle vzdělávání:
Vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní:

 • Motivovat pedagogický sbor
 • Plánovat tvorbu ŠVP
 • Identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů a doporučovat vhodné vzdělávací aktivity
 • Organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP
 • Koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi
 • Koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit

Časový plán studia:
Celkově vzdělávací program zahrnuje 250 hodin.

Ukončení studia:
Studium je ukončováno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

Tematické okruhy studijního programu

1. Kurikulární reforma

 • Podstata kurikulární reformy v kontextu s vývojem vzdělávání v zemích EU
 • Mezinárodní výzkumy
 • Koncepční a legislativní dokumenty (Bílá kniha, Dlouhodobé záměry, zákony, vyhlášky)
 • Nový systém kurikulárních dokumentů (RVP, ŠVP a jiné)
 • Nové prvky ve vzdělávacích dokumentech (klíčové kompetence, průřezová témata, způsoby strukturace vzdělávacího obsahu, integrace a jiné)
 • Terminologie užívaná v kurikulárních dokumentech

2. Činnosti předcházející tvorbě ŠVP

 • Motivace ke změnám ve vzdělávání a k tvorbě ŠVP
 • Vstupní podmínky, analýza školy a další přípravné činnosti
 • Plánování tvorby ŠVP (časové, personální, obsahové, organizační vymezení tvorby ŠVP)
 • Utváření týmů, vymezení a koordinace jejich činnosti

3. Tvorba ŠVP

 • Metodické materiály využitelné při tvorbě ŠVP (Manuály, metodické portály, aj.)
 • Struktura ŠVP (bude se lišit pro jednotlivé obory vzdělávání)
 • Tvorba jednotlivých částí ŠVP podle stanovené struktury
 • Soulad RVP a ŠVP
 • Sestavení dokumentu, editace, archivace

4. Realizace ŠVP v praxi

 • Utváření příznivého klimatu školy
 • Efektivní formy a metody práce ve výuce, trvalá týmová spolupráce, společně uplatňované postupy při realizaci ŠVP
 • Evaluace a její výsledky jako východisko pro zkvalitňování vzdělávacího procesu ve školách a případných úprav ŠVP
 • Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků (identifikace vzdělávacích potřeb, motivace k DVPP, přehled vzdělávací nabídky)

5. Základní manažerské dovednosti

 • Řízení a vedení lidí
 • Týmová spolupráce, komunikace v týmu a řešení obtížných situací
 • Time-management
 • Vedení porad a jednání
 • Hodnocení a motivace jednotlivců a týmů
 • Aktivizační činnosti a prezentační dovednosti