Vše o RVP, ŠVP a reformě školství

Forma distančního kurzu DVPP

Datové DVD s multilicencí pro celou školu s dálkovým e-learningovým kurzem o rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, tvorbě školních vzdělávacích programů a kurikulární reformě českého školství (akreditováno MŠMT).

Název kurzu DVPP: Vše o RVP, ŠVP a reformě školství

Podtitul: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a tvorba školního vzdělávacího programu
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: Č.j.: MSMT-2113/2013-201-1
Cena multilicence pro všechny zaměstnance školy: 4.000 korun (cena po slevě 50%, která platí do 30.4.2013; doporučujeme přepočítat náklady na jednoho učitele)
Cílová skupina: Koordinátoři tvorby ŠVP, ředitelé a jejich zástupci, učitelé všech předmětů a další zaměstnanci školy, základní školy všech typů i víceletá gymnázia, učitelé všech středních škol, kteří se zajímají o to, k jakým změnám dochází na základních školách
DVD doporučujeme všem učitelům, kteří chtějí detailně proniknout do problematiky RVP, tvorby ŠVP a kurikulární reformy. Pomůže všem školám, které chtějí mít zpracovaný kvalitní ŠVP. A to díky velmi podrobnému a pečlivému zpracování obsahu DVD, který se zaměřuje na pozitivní změny ve vyučování.

Bonus

Účastníci získají přístup k databance příprav na vyučování a prací o ŠVP (přes 300 dokumentů)!

Výhody e-learningu a multilicence

Rozhodli jsme se zvolit elektronickou podobu kurzu, protože s ní máme velmi dobré zkušenosti. K nesporným výhodám patří, že účastníci mohou studovat kdykoliv a mohou si zvolit vlastní tempo. Součástí kurzu jsou rozsáhlejší materiály a přílohy, obrázky, grafy, myšlenkové mapy, internetové stránky a doporučená odborná literatura. Škola neutrácí peníze za cestovné pro účastníky kurzu, nemusí jim platit náhradu mzdy a nevznikají žádné náklady za suplování. V případě zakoupení kurzu pro celou školu je zaručen snadný přístup všech učitelů ke kurzu zároveň přes vnitřní počítačovou síť školy. Odpadá tedy čekání na to, až si jeden učitel přečte danou knihu nebo časopis a poskytne je dalšímu. K učitelům se všechny informace dostanou najednou a okamžitě. Nedochází k situaci „tichá pošta“, kdy jeden učitel navštíví kurz a potom s jeho obsahem seznamuje kolegy. Kurz se dá snadno aktualizovat a doplnit o nejnovější informace. Nízká cena – spočítejte si náklady na jednodenní školení jednoho učitele, nebo celého pedagogického sboru.

Přednosti našeho DVD

Náš kurz je nejpodrobnějším kurzem k reformě školství, který je v současné době k dispozici. Opírá se o dlouhodobé zkušenosti s vedením seminářů na témata pozitivní změny ve vyučování, RVP a ŠVP, které proběhly ve většině krajských pedagogických center a na řadě českých škol. Kurz je podrobnější a konkrétnější než projekt Koordinátor organizovaný NIDV. Kurz je na rozdíl od dílčích kurzů pořádaných různými občanskými sdruženími ucelený. Kurz vám dodá nástroje pro vytvoření kvalitního ŠVP a pomůže vám zavést řadu pozitivních změn do života vaší školy. Jedná se o podrobnou „kuchařku“ k reformě školství. Materiály, které obdržíte, můžete snadno doplňovat, upravovat i zkracovat. Až po té si je můžete vytisknout a dále je používat. Věříme, že řada učitelů ocení možnost v klidu a pohodlí si přečíst dostupné materiály i zasvěcený komentář odborníků na školství. Materiály z DVD můžete využívat po neomezeně dlouhou dobu, mohou si je tedy prostudovat i učitelé, kteří na školu nastoupí v příštích letech – platí pouze pro multilicenci.

Objednávky

Vyplňte prosím objednávku a zašlete nám ji, nebo pošlete na e-mail: info@abeceda-os.cz následující údaje. Obratem obdržíte fakturu. Jakmile vaše platba dorazí na náš účet, pošleme vám CD-ROM a můžete začít studovat a pracovat. CD-ROM zasíláme rovněž na dobírku, což je rychlejší.

 • Název školy:
 • Adresa školy:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Počet učitelů ve škole:
 • Závazně objednáváme kurz DVPP „Vše o RVP, ŠVP a reformě školství“.
 • 4 000,- korun (multilicence pro všechny zaměstnance školy)

Fakturační údaje

Abeceda, občanské sdružení
Víta Nejedlého 2877, 434 01 Most
IČO: 26682095
DIČ: CZ 26682095
(Nejsme plátci DPH.)

Výhody školní multilicence

Multilicence nabízí možnost nainstalovat DVD na všechny počítače ve škole a zároveň na domácí počítače učitelů, takže mohou studovat v klidu. Studovat ale nemusejí všichni učitelé – pouze učitelé, kteří kurz dokončí, obdrží osvědčení…

Ohlasy uživatelů

 • Díky vašemu kurzu se nám do tvorby ŠVP podařilo zapojit celou sborovnu.
 • Na vašem kurzu oceňujeme, že je dobře přístupný na počítačích ve sborovně, jednotlivých kabinetech i doma. Dále se nám líbí systematičnost a přehlednost uspořádání programu. Oceňujeme též velkou nabídku odborné literatury, zákonů a internetových stránek.
 • Dobrý den, s vaším kurzem jsem zatím moc spokojená. Pročetla jsem jej, je to vyčerpávající zdroj informací. Určitě nám pomůže při tvorbě ŠVP.
 • Oceňuji formu – přehlednost, úplnost, snadnou manipulaci. Vítám všechny informace, i když jsem je musela vstřebat v krátkém čase. Zpracování bylo hodně podrobné. To hodnotím jako klad.
 • Kurz je pro mě přínosem pro motivující účinek otázek a úkolů za jednotlivými kapitolami.

Z obsahu DVD

Součástí DVD jsou například následující kapitoly: Informace o kurikulární reformě, Důležité dokumenty, Analýza současné situace školy, České školství, Informační a komunikační systém, Koncepční záměr rozvoje školy, Cíle vzdělávání, Klíčové kompetence, Vzdělávací strategie, programy a koncepce, Moderní vyučovací metody, Profilace školy, Struktura ŠVP, Průřezová témata, Učební plán, Vyučovací předměty, Vzdělávací oblasti a obory, Učební osnovy, Hodnocení, Evaluace a autoevaluace, Výjimky a odchylky atd. Pokud například nevíte, že škola musí kromě školního vzdělávacího programu vytvořit rovněž koncepční záměr rozvoje školy, dozvíte se vše k tomuto tématu na našem DVD! DVD tvoří skoro 300 lekcí. Zasílaný DVD obsahuje soubory odpovídající v souhrnu velikosti skoro 4 GB informací. Přiloženy jsou freewarové programy, které se vám určitě budou hodit.

Upozornění

E-mailové objednávky většinou vyřizujeme do 3 pracovních dnů. Pokud vám do 5 pracovních dnů nepřijde odpověď na váš e-mail, kontaktujte nás prosím telefonicky. Mohlo se totiž stát, že vaše objednávka nedorazila!

Podrobný obsah dálkového kurzu

Základní informace
Přechodné období
Cíle reformy
Příležitosti reformy
Hrozby pro reformu
Úkoly

Důležité dokumenty
Zelená kniha
Bílá kniha
Dlouhodobé záměry vzdělávání
Národní program vzdělávání
Rámcový vzdělávací program ZV
Školní vzdělávací program
ŠVP a RVP ZV
Manuál pro tvorbu ŠVP ZV
Zákony a vyhlášky
Úkoly

Zdroje informací
Pedagogické časopisy
Odborná literatura
Internetové stránky
Prezentace občanských sdružení
Prezentace pedagogických časopisů
Školení a kurzy
Úkoly

Nové týmy a funkce
Nové funkce
Nové pracovní týmy
Koordinátor tvorby ŠVP
Práce v týmech
Úkoly

Harmonogramy činností
Druhy harmonogramů
Hlavní harmonogram
Individuální harmonogramy
Podrobný harmonogram
Úkoly

Koncepční záměr rozvoje školy
Podobenství o škole
KZRŠ, ŠVP a RVP
Odkud přicházíme?
Kde jsme?
Kam směřujeme?
Tradice
KZRŠ jako myšlenková mapa
Co je myšlenková mapa?
Úkoly

Analýza současné situace školy
Klima školy
Analýza SWOT
Dotazníková šetření
Škola a já (žáci)
Škola a já (žáci x rodiče, učitelé, ředitelé)
Škola a já (učitelé, ředitelé, rodiče)
Analýzy v ŠVP a KZRŠ
Úkoly

České školství
České školství v mezinárodním srovnání
Zahraniční školství
České školství
Čeští učitelé
České učebnice
České přijímací zkoušky
Úkoly

Informační a komunikační systém

Cíle vzdělávání
Společně sdílené výchovně vzdělávací cíle
Vize školy
Cíle vzdělávání v Evropské unii
Cíle vzdělávání ve školském zákoně
Zásady vzdělávání ve školském zákoně
Obecné cíle vzdělávání ve školském zákoně
Cíle základního vzdělávání v RVP ZV
Práce s cíli základního vzdělávání z RVP ZV
Pojetí základního vzdělávání v RVP ZV
Cíle v ŠVP a KZRŠ
Úkoly

Klíčové kompetence
Co jsou klíčové kompetence?
Vědomosti
Dovednosti
Schopnosti nejen v ŠVP
Postoje
Hodnoty
Dílčí shrnutí
Klíčové kompetence pro evropskou vzdělanost
Klíčové kompetence a Lisabonský proces
Klíčové kompetence podle Belze a Siegrista
Klíčové kompetence a školský zákon
Klíčové kompetence a cíle základního vzdělávání
Klíčové kompetence v RVP ZV
Analýza klíčových kompetencí
Klíčové kompetence v ŠVP a KZRŠ
Výjimky a odchylky
Úkoly

Vzdělávací strategie, programy a koncepce
Činnostní vyučování
Pedagogický konstruktivismus
Kooperativní vyučování
Individualizace a humanizace vyučování
Zážitková pedagogika
Exemplární vyučování
Inkluzivní vzdělávání
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Integrovaná tematická výuka
Otevřené vyučování
Globální výchova
Začít spolu
Zdravá škola
Komunitní škola
Živá škola
Další vzdělávací strategie, programy a koncepce
Provázanost vzdělávacích strategií, programů a koncepcí s cíli základního vzdělávání a klíčovými kompetencemi
Vzdělávací strategie, programy a koncepce v ŠVP a KZRŠ
Úkoly

Vyučovací metody
Organizační formy vyučování
Vyučovací metody a aktivity
Komunitní kruh
Brainstorming
Myšlenková mapa
Kladení otázek a hledání odpovědí
Problémové vyučování
Didaktické hry a soutěže
Hraní rolí
Domácí úkoly
Projektové vyučování
Databáze vyučovacích metod a aktivit
Analýza vyučovacích metod
Vyučovací metody v ŠVP a KZRŠ
Úkoly

Profilace školy
Profil školy
Profil absolventa
Profily přijímaných žáků
Propagace školy
Úkoly

Koncepce školy
Projekt změn
Priority školy
Koncepční záměr rozvoje školy a prováděcí plán
KZRŠ na období 2006/2007 až 2011/2012
Struktura koncepčního záměru rozvoje školy
Úkoly

Rekapitulace hlavních zásad

Doporučení pro tvorbu ŠVP

Struktura školního vzdělávacího programu
Výjimky a odchylky
Struktura ŠVP (základní školy)
Struktura ŠVP (víceletá gymnázia)
Struktura ŠVP (praktické školy)
Úkoly

Aktivní slovesa
Bloomova taxonomie kognitivních cílů
Volné psaní po Kostce
Revize Bloomovy taxonomie
Další taxonomie
Úkoly

Průřezová témata
Šestero otázek
Struktura průřezových témat
Charakteristika průřezového tématu
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
Tematické okruhy průřezového tématu
Způsoby začlenění průřezových témat do výuky 1
Způsoby začlenění průřezových témat do výuky 2
Používané zkratky
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Další průřezová témata?
Průřezová témata v RVP ZV
Průřezová témata v ŠVP
Výjimky a odchylky
Úkoly

Učební plán
Vzdělávací oblasti a obory
Rámcový učební plán
Poznámky k RUP a vzdělávacím oblastem
Vyučovací předměty
Tradiční vyučovací předměty
Jednooborové vyučovací předměty
Integrované vyučovací předměty
Dezintegrované vyučovací předměty
Kombinované vyučovací předměty
Nové vyučovací předměty
Volitelné vyučovací předměty
Nepovinné vyučovací předměty
Tvorba školního učebního plánu
Školní učební plán v ŠVP
Výjimky a odchylky
Úkoly
Rozvrh hodin

Struktura vzdělávacích oblastí a oborů
Struktura vzdělávací oblasti
Charakteristika vzdělávací oblasti
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Struktura vzdělávacího oboru
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru
Učivo vzdělávacího oboru
Úkoly

Vzdělávací oblasti a obory v RVP ZV
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Dějepis
Výchova k občanství
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis (Geografie)
Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova
Člověk a svět práce
Doplňující vzdělávací obory
Další cizí jazyk
Dramatická výchova
Výjimky a odchylky
Úkoly

Učební osnovy vyučovacích předmětů v ŠVP
Koncepce vyučovacích předmětů
Struktura Učebních osnov v ŠVP
Název vyučovacího předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Práce s výchovnými a vzdělávacími strategiemi
Práce s očekávanými výstupy
Práce s učivem
Práce s průřezovými tématy
Učební osnovy v ŠVP
Výjimky a odchylky
Úkoly
Plány výuky a ŠVP

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ŠVP
Otazníky kolem hodnocení
Přehled způsobů hodnocení
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Způsoby hodnocení
Klasifikace
Slovní hodnocení
Slovní hodnocení versus klasifikace
Kritéria hodnocení
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ŠVP
Výjimky a odchylky
Úkoly
Hodnocení v legislativě

Evaluace a autoevaluace školy
Co je evaluace a autoevaluace?
Oblasti autoevaluace
Cíle a kritéria autoevaluace
Nástroje autoevaluace
Časové rozvržení evaluačních činností
Autoevaluace školy v ŠVP
Úkoly
Evaluace a autoevaluace školy v legislativě

Individualizace vzdělávání žáků v ŠVP
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
A co ostatní žáci?
Individualizace vzdělávání žáků v ŠVP
Výjimky a odchylky
Úkoly
Speciální vzdělávání v legislativě

Podmínky pro uskutečňování RVP ZV
Podmínky pro uskutečňování RVP ZV v ŠVP

Komentář ke školnímu vzdělávacímu programu
Identifikační údaje
Charakteristika školy
Charakteristika ŠVP
Učební plán
Učební osnovy
Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Další části a údaje
Finální verze školního vzdělávacího programu

Změny v kurzu a novinky ve školství

Často kladené otázky

Seznam příloh

Programy přiložené na CD-ROMu

Tiráž