Stanovy občanského sdružení Abeceda

Stanovy občanského sdružení Abeceda

Článek 1
Základní údaje
1) Název: Abeceda
2) Sídlo: Víta Nejedlého 2877, 434 01 Most

Článek 2
Charakteristika
1) Abeceda je nezávislé, nepolitické a neziskové občanské sdružení pedagogů a dalších členů.
2) Členy občanského sdružení mohou být pedagogové, odborníci na pedagogiku a další občané, kteří chtějí aktivně naplňovat jeho cíle.

Článek 3
Hlavní cíle
1) Občanského sdružení Abeceda:
a) přispívá k rozvoji tvůrčí činnosti pedagogů a podněcuje učitele ke vzájemné výměně zkušeností;
b) napomáhá rozšiřování nových poznatků a moderních didaktických metod mezi pedagogickou i nepedagogickou veřejností;
c) podporuje publikační činnost učitelů;
d) vydává elektronické i tištěné knihy, sborníky a časopisy;
e) spravuje internetové vzdělávací portály a specializované weby;
f) zabývá se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků;
g) pořádá semináře, kurzy, přednášky a konference pro pedagogy i veřejnost;
h) zabývá se vzděláváním skupin obyvatelstva ohrožených nezaměstnaností;
ch) usiluje o vytvoření široké pedagogické komunity a podporuje komunikaci mezi učiteli;
i) usiluje o zlepšení komunikace mezi pedagogy a veřejností, oficiálními institucemi, soukromými subjekty, samosprávnými orgány, rodiči a žáky;
j) podporuje mezinárodní spolupráci učitelů a mezistátní výměny zkušeností;
k) podílí se na přípravě zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízení týkajících se školství;
l) podílí se na přípravě osnov, vzdělávacích programů a dalších oficiálních výukových materiálů;
m) vytváří vlastní vzdělávací programy a projekty;
n) vydává učebnice, výukové programy a e-learningové materiály;
o) vytváří a distribuuje didaktické pomůcky;
p) propaguje novinky v oblasti školství;
r) podporuje reformu školství a pozitivní změny ve vzdělávání;
s) zřizuje vzdělávací instituce;
t) pořádá soutěže, výstavy a další propagační akce.

Článek 4
Organizační struktura
1) Členskou základnu občanského sdružení tvoří pedagogové, odborníci na pedagogiku a další občané, kteří chtějí aktivně naplňovat jeho cíle.
2) Členové se mohou seskupovat do odborných sekcí.
3) Odbornou sekci reprezentuje prezident odborné sekce, kterého volí členové odborné sekce.
4) Vrcholným orgánem občanského sdružení je sněm členů.
5) Sněm členů se schází alespoň jednou za pět let a volí předsedu občanského sdružení, předsednictvo a revizní komisi.
6) Předseda jedná za občanské sdružení navenek a je členem předsednictva.
7) Předsednictvo tvoří 3 členové, včetně předsedy.
8) Předsednictvo volí ze svého středu místopředsedu a hospodáře.
9) Předsednictvo se schází nejméně jednou ročně.
10) Předsednictvo je oprávněno přijímat nové členy a svolávat sněm členů.
11) Předsednictvo rozhoduje o změně stanov sdružení.
12) Předsednictvo hospodaří s finančními prostředky občanského sdružení.
13) Revizní komise má 3 členy, kteří volí ze svého středu předsedu revizní komise.
14) Revizní komise provádí nejméně jednou ročně kontrolu hospodaření občanského sdružení.
15) Rozhodování a přijímání usnesení probíhá vždy nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlasování předsedy.

Článek 5
Hospodaření
1) Abeceda je neziskové občanské sdružení.
2) Příjmy tvoří:
a) příspěvky od státních orgánů, nadací a jiných neziskových organizací;
b) jiné příspěvky a granty;
c) sponzorské dary;
d) příspěvky členů;
f) příspěvky partnerů;
g) příjmy z vydavatelské, nakladatelské a lektorské činnosti;
h) příjmy z pořádání kurzů, přednášek a dalších vzdělávacích akcí;
ch) další příjmy.
3) Výdaje musejí odpovídat cílům občanského sdružení.
4) Občanské sdružení může přijímat zaměstnance k zajištění vlastních projektů nebo si najímat externí spolupracovníky.
5) Občanské sdružení může zřídit kancelář a další pracoviště pro zajištění svého chodu a naplnění svých cílů.
6) Zprávu o hospodaření za uplynulé období předkládá předsednictvu a revizní komisi hospodář.
7) Zprávu revizní komise předkládá předsednictvu její předseda.
8) Rozpočet na následující kalendářní rok předkládá na konci roku, nejpozději do konce února roku běžného, hospodář předsednictvu.

Článek 6
Zánik sdružení
1) Sdružení zaniká rozhodnutím sněmu členů o jeho rozpuštění, nebo sloučením s jiným sdružením.
2) Nepřejde-li majetek, jenž sloužil účelům sdružení, na právního nástupce, provede se jeho likvidace.
3) V případě zániku sdružení bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy přípravného výboru.

Článek 7
Práva a povinnosti členů
1) Členové sdružení mají právo volit a být voleni do všech orgánů sdružení.
2) K povinnostem členů patří aktivní zapojení do činnosti sdružení.
3) Členové se mohou seskupovat do odborných sekcí.